Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Definitioner

 

 

 Uppdaterad februari 2017

A

Andel osäkra lån, brutto 

Redovisat värde för osäkra lån, brutto, i förhållande till redovisat värde för utlåning till kreditinstitut och allmänheten exklusive reserveringar.

Andel osäkra lån, netto

Redovisat värde för osäkra lån, netto, i förhållande till redovisat värde för utlåning till kreditinstitut och allmänheten.

Antal anställda

Antal anställda vid årets utgång, exklusive långtidsfrånvarande, i relation till tjänstgöringsgrad uttryckt i heltidstjänster.

Avkastning på totalt kapital

Årets resultat i relation till genomsnittlig (beräknat utifrån månadsbalanser) balansomslutning.
 
B

Bruttosoliditetsgrad

Primärkapital i relation till det totala exponeringsmåttet, där exponeringsmåttet inkluderar både tillgångar och poster utanför balansräkningen.

Börskurs/Eget kapital

Börskurs vid årets utgång i relation till utgående eget kapital per aktie.

C 

D

Direktavkastning

Utdelning per aktie i relation till börskursen vid årets utgång.

Duration

Den genomsnittligt vägda löptiden på det nuvärdesberäknade betalningsflödet uttryckt i antal år.

E

Eget kapital per aktie

Eget kapital i relation till antalet utestående aktier.

Exponeringar i fallissemang (Exposure at default, EAD)

Exponeringar i fallissemang (EAD) mäter de utnyttjade exponeringar vilka är i fallissemang. För exponeringar utanför balansräkningen, beräknas EAD genom användning av en kreditkonverteringsfaktor (CCF) som beräknar det förväntade utnyttjandet i framtiden av idag outnyttjat belopp.

Exponeringsbelopp, IRK

Exponering efter hänsyn till kreditriskreducering med substitutionseffekter och konverteringsfaktorer, exponeringsbeloppet är det belopp som multipliceras med en riskvikt för att beräkna det riskvägda exponeringsbeloppet.

F

Fallissemang

Kreditexponeringar anses vara i fallissemang när bedömning har gjorts som indikerar att motparten sannolikt inte kommer att betala sina kreditåtaganden som överenskommits eller om motparten är försenad med betalning i mer än 90 dagar.

Förfall

Tiden som kvarstår till att en tillgång eller skulds villkor förändras eller tills dess förfallodag.

Förväntade förluster

Förväntade förluster ska indikera hur stora kreditförluster Swedbank förväntas ådra sig. Förväntade förluster är en produkt av parametrarna förlust vid fallissemang, risk för fallissemang och exponeringsbeloppet.

Förlust vid fallissemang (Loss given default, LGD)

Förlust vid fallissemang mäter hur stor del av exponeringsbeloppet som förväntas förloras i händelse av fallissemang.

 
G

Genomsnittlig riskvikt

Det totala riskvägda exponeringsbeloppet i relation till det totala exponeringsbeloppet för ett antal exponeringar.

H

I

Individuella reserveringar

Reserveringar för individuella exponeringar vilka klassificerats som osäkra fodringar.

K

Kapitalbas

Summan av primärkapital och supplementärkapital.

Kassaflöde per aktie 

Årets kassaflöde i relation till ett vägt genomsnitt av antalet under året utestående aktier.

K/I-tal

Summa kostnader i relation till summa intäkter.

Kreditförluster

Konstaterade och reserveringar för kreditförluster med avdrag för återvinningar samt årets nettokostnad avseende kreditförluster för garantier och andra ansvarsförbindelser.

Kreditförlustnivå

Kreditförluster på lån och övriga kreditriskreserveringar, netto, i förhållande till ingående balans för utlåning till kreditinstitut och allmänheten efter reserveringar.

Kärnprimärkapital

Kapital som består av kapitalinstrument, relaterade överkursfonder, balanserade vinstmedel, och ackumulerat övrigt totalresultat efter avdrag.

Kärnprimärkapitalrelation

Kärnprimärkapital i relation till det totala riskexponeringsbeloppet. 

Likviditetstäckningsgrad (LCR, Liquidity Coverage Ratio)

LCR är ett likviditetskrav för europeiska banker. Ett LCR-värde över 100 procent betyder att banken har tillräckligt med likvida tillgångar för att täcka sin likviditet över en 30-dagarsperiod under ett allvarligt stressat likviditetsscenario.

M

Minimikapitalkrav

Den minsta mängd kapital en bank måste hålla för att täcka sina kredit-, marknads, kreditvärdighetsjusterings, avvecklings och operativa risker i enlighet med Pelare I, d v s 8 procent av det totala riskexponeringsbeloppet.

N

NSFR (Net Stable Funding Ratio)

NSFR visar en banks matchning av in- och utlåning över ett år. En NSFR-kvot över 100 procent innebär att de långfristiga illikvida tillgångarna är i en betryggande grad finansierade med stabil upplåning. NSFR syftar till att ha en tillräckligt stor andel stabil finansiering i relation till de långfristiga tillgångarna. Måttet regleras i EU:s kapitalkravsförordning (CRR), dock har inga beräkningsmetoder fastställts ännu.

 

O

Omstrukturerat lån

Ett lån där villkoren har förändrats till mer fördelaktiga för gäldenären, till följd av gäldenärens finansiella svårigheter.

Osäkra lån  

Lån där det, på individuell nivå, finns objektiva belägg för inträffad förlusthändelse och denna förlusthändelse har en påverkan på exponeringens kassaflöde. Osäkra lån, brutto, med avdrag för reserveringar för individuellt värderade lån utgör osäkra lån netto.  
 

P

P/E-tal 

Börsvärde vid årets utgång i relation till Årets resultat hänförligt till aktieägarna.

Placeringsmarginal

Räntenetto i relation till genomsnittlig (beräknat utifrån månadsbalanser) balansomslutning.

Primärkapital

Summan av kärnprimärkapital och övrigt primärkapital. 

Primärkapitalrelation

Primärkapital i relation till det totala riskexponeringsbeloppet.

Portföljreservering

Ett första steg till en individuell reservering. Reserveringen är relaterad till en förlusthändelse inom en grupp av exponeringar med liknande kreditriskegenskaper. En förlusthändelse har inträffat men effekten kan ännu inte kopplas till en individuell exponering. Effekten av förlusthändelsen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt för en grupp av exponeringar.

R

Riskexponeringsbelopp

Riskvägt exponeringsbelopp, det vill säga exponeringsbeloppet efter hänsyn tagen till den inneboende risken i tillgången.

Risk för fallissemang (Probability of default, PD)

Risken för fallissemang indikerar risken att en motpart eller ett kontrakt fallerar inom en 12-månaders period.

Reserveringsgrad för osäkra lån

Reserveringar för individuellt värderade osäkra lån i relation till osäkra lån brutto.

Resultat per aktie efter utspädning

Årets resultat hänförligt till aktieägarna i relation till ett vägt genomsnitt av antalet under året utestående aktier justerat för utspädningseffekten av potentiella aktier, inklusive emissionselement.

Resultat per aktie före utspädning

Årets resultat hänförligt till aktieägarna i relation till ett vägt genomsnitt av antalet under året utestående aktier, inklusive emissionselement.

Räntabilitet på eget kapital

Årets resultat hänförligt till aktieägarna i relation till genomsnittligt (beräknat utifrån månadsbalanser) eget kapital hänförligt till aktieägarna.

Räntebindningstid

Avtalad tid under vilken räntan på en tillgång eller skuld är bunden.

 

S

Substansvärde per aktie 

Eget kapital enligt balansräkningen samt kapitalandelen av skillnaden mellan bokfört värde och verkligt värde på tillgångar och skulder i relation till det utgående antalet utestående aktier.

Supplementärt kapital

Kapitalinstrument och efterställda lån samt relaterade överkursfonder som uppfyller vissa krav efter avdrag. 

T

Totalavkastning

Aktiens kursutveckling under tolvmånadersperioden inklusive verkställd utdelning per aktie, dividerat med börskurs vid periodens början.

Total kapitalrelation

Kapitalbas i relation till det totala riskexponeringsbelopp.

Total reserveringsgrad osäkra lån

Samtliga reserveringar för lån i relation till osäkra lån brutto. 

U

Utlåning/inlåning

Utlåning till allmänheten exklusive återköpsavtal och Riksgäldskontoret i relation till inlåningen från allmänheten exklusive återköpsavtal och Riksgäldskontoret. 

V

VaR

Value-at-Risk (VaR) är ett statistiskt mått som används för att kvantifiera marknadsrisk. VaR definieras som den förväntade maximala värdeminskningen av en portfölj givet en viss sannolikhet över en viss tidsperiod.

W
XYZ

Å

Ä

Ö

Övrigt primärkapital

Kapitalinstrument samt relaterade överkursfonder som uppfyller vissa krav efter avdrag.

 

Stäng Skriv ut