We use cookies to provide you with a better online experience. By visiting our site you accept our use of cookies.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Bankledning och bolagsstyrning

Vår bolagsstyrning syftar till en sund och effektiv företagskultur som främjar förtroende, kund- och aktieägarvärde. Styrningen bygger på att våra medarbetare är väl förtrogna med och tillsammans arbetar mot gemensamma mål.

God bolagsstyrning, riskhantering och internkontroll är centrala delar i en framgångsrik affärsverksamhet och ger förutsättningar för att upprätthålla förtroendet bland kunder, ägare, medarbetare, myndigheter och andra intressenter. I Swedbank definieras bolagsstyrning som förhållandet mellan aktieägare, bankledning, medarbetare, andra bolag inom koncernen och övriga intressenter. I en vidare bemärkelse ingår också:

  • hur vision, syfte och strategi utformas och kommuniceras
  • hur värderingar efterlevs
  • hur mål sätts och följs upp
  • hur ersättningssystem utformas
  • hur risker hanteras
  • hur framtida ledare uppmuntras och fostras
  • hur en företagskultur, som stödjer att kundernas intressen främjas och bygger aktieägarvärde, skapas
  • hur transparens främjas
  • samt hur verksamheten drivs på ett långsiktigt, hållbart sätt

Ingen avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) eller börsens regelverk (NASDAQ OMX, Stockholm) finns att rapportera avseende 2016.

Illustrationen nedan visar den formella strukturen för Swedbanks bolagsstyrning.

Struktur för Swedbanks bolagsstyrning (pdf)

Stäng Skriv ut