Härutöver avgör vi själva om det finns anledning att offentliggöra upplysningarna (eller delar av dem) oftare mot bakgrund av verksamhetens särdrag. Finansinspektionen har dock i föreskrifter angett minimikrav på information som ska offentliggöras kvartalsvis.

Swedbank kommer som ett komplement till den regelmässiga informationen avseende kapital och kapitalkrav, som publiceras i bankens delårsrapporter och faktabok, att publicera kompletterande kvartalsvis information på den här sidan.