Swedbank använder den icke säkerställda upplåningen till att finansiera delar av likviditetsreserven och till att säkerställa att nivån i säkerhetspoolen, för emission av säkerställda obligationer, kan motstå signifikanta och oväntade husprisfluktuationer. För detta syfte, men även inför förväntade lagändringar avseende krishantering av banker, har banken etablerat en räntekurva i Euro, USD och GBP. I tillägg till publika så kallade benchmark-emissioner emitterar Swedbank även icke säkerställda obligationer genom private placements i olika valutor och förfalloperioder.