Mer än hälften av bankens utlåning består av lån till svenska bostäder, som främst är finansierade med säkerställda obligationer. Detta innebär att det strukturella behovet av senior icke säkerställd upplåning är begränsat. Swedbank är marknadsledare på inlåning på sina hemmamarknader. Inlåningsvolymer tillsammans med säkerställda obligationer och eget kapital täcker nästan hela Swedbanks finansieringsbehov. Detta innebär till stor del att banken kan välja att finansiera verksamheten med säkerställda- eller icke säkerställda obligationer. Swedbank ser det som en styrka då säkerställda obligationer är en mer säker finansieringskälla. Swedbank strävar efter att matcha finansiering mellan icke säkerställd upplåning och tillgångar med volym och löptid. Volymen av Swedbanks icke säkerställda upplåning bestäms av bankens likviditetsbehov och den buffert som banken vill hålla i säkerhetspoolen i form av överstigande säkerheter (eng. overcollateralisation) för att hantera fluktuationer i huspriser. Swedbanks styrelse har satt en nedre gräns för de överstigande säkerheterna i säkerhetspoolen.

Swedbanks viktigaste metod för att begränsa och hantera likviditetsrisk är överlevnadsperioden. Ett stresstest som mäter hur länge banken kan möta sina kontraktuella kassaflöden utan tillgång till kapitalmarknadsfinansiering. Denna mätmetod är den viktigaste faktorn som bestämmer koncernens finansieringsstrategi och plan. Mätningen antar att banken kan pantsätta tillgångar med mycket god kvalitet hos centralbanker. Värdepapper med lågt kreditbetyg eller egna obligationer är inte inkluderade. Swedbanks styrelse har etablerat och beslutat om en miniminivå för överlevnadsperioden i koncernen.

Styrelsen har också beslutat om en lägsta nivå avseende Group Treasurys likviditetsportfölj. Portföljen måste överstiga en specifik volym och måste vara investerad i likvida- samt pantsättningsbara tillgångar (inte att sammanblandas med likviditetsreserven som i tillägg till likviditetsportföljen även innehåller likviditet som är placerad med centralbanker och i overnight marknaden). Den beslutade miniminivån på likviditetsportföljen är endast ett komplement till överlevnadsperioden då den inte innehåller någon information om hur likviditetsportföljen är finansierad.